UGDYMO ORGANIZAVIMAS

2016-2017 mokslo metų veiklos prioritetai
 
Kokybės užtikrinimo sistemos ir politikos įgyvendinimas;
Profesinio mokymo programų kokybės išorinis vertinimas;
Saugus ir sveikas vaikas.

Ugdymo procesas pradedamas rugsėjo 2016 m. rugsėjo 1 d., baigiamas 2017 m. birželio 30 d.
Centras dirba penkias dienas per savaitę.
I gimnazijos klasės ir trejų mokymosi metų trukmės profesinio mokymo programos mokiniams (II ir III gimnazijos klasės) mokslo metų pabaiga – 2016-06-02; Ugdymo proceso trukmė savaitėmis – 35;
trejų mokymosi metų trukmės profesinio mokymo programos mokiniams (IV gimnazijos klasė) mokslo metų pabaiga – 2016-05-25; Ugdymo proceso trukmė savaitėmis – 34;
profesinio mokymo programų vienerių (mokiniams, kuriems atimta ar apribota laisvė), dvejų (mokiniams įgijusiems arba baigusiems vidurinio ugdymo programą) ir trejų (specialiųjų ugdymosi poreikių mokiniams) mokymosi metų trukmės ugdymo proceso trukmė savaitėmis – 40;

Mokslo metai skirstomi pusmečiais         
I pusmetis – 2016 m. rugsėjo 1 d. – 2017 m. vasario 8 d.;
II pusmetis – 2017 m. vasario 9 d. – 2017 m. birželio 2 d. (II, III gimnazijos klasės); 2017 m. gegužės 25 (IV gimnazijos klasė); 2017 m. birželio 30 d. (PMP).

Pataisos namų skyriuje
I pusmetis - 2016 m. rugsėjo 1 d. – 2017 m. vasario 8 d.;
II pusmetis - 2017 m. vasario9 d. – 2017 m. birželio 30 d.
 
II ir III kurso baigiamųjų grupių pusmečiai
I pusmetis – pradžia 2016 m. rugsėjo 1 d. – pabaiga 2017 m. vasario 8 d.;
Mokinių praktika - pradžia 2017 m. kovo 1 diena – pabaiga 2017 m. birželio 12 d.
 
Mokinių atostogos
 
Atostogos
Prasideda
Baigiasi
Rudens atostogos***
2016 m. spalio 31 d.
2016 m. lapkričio 4 d.
Žiemos (Kalėdų)
2016m. gruodžio 27 d
2017 m. sausio 6 d.
Žiemos atostogos
2017 m. vasario 17 d.
 
Pavasario (Velykų)**
2017 m. balandžio 10 d.
2017 m. balandžio 14 d.
Vasaros atostogos*
9,10 (išlyg.) kl.
2017 m. birželio 03 d.
2017m.rugpjūčio 31 d.
Vasaros atostogos
2017 m. birželio 30 d.
2017m. rugpjūčio 31 d.
 

* II gimnazijos klasė (trejų mokymosi metų trukmės profesinio mokymo programa) mokiniams į atostogų laiką neįskaitomos dienos, kai jie laiko pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimą švietimo ir mokslo ministro nustatytu laiku;

** IV gimnazijos klasė  (trejų mokymosi metų trukmės profesinio mokymo programa) mokiniams atostogų dienos, per kurias jie laiko kalbų įskaitas, perkeliamos į 2016 -03-29 dieną;
*** Centro II ir III kursų baigiamosiose grupėse bei Pataisos namų skyriuje mokiniams Rudens atostogos neskiriamos.

Pamokų laikas - Pamokos prasideda 8.00 valandą. Pamokų laiką Centro skyriuose rasite čia...

Iki 30 pamokų (5 mokymosi dienų) per mokslo metus skiriamos kultūrinei, meninei, kūrybinei, sportinei, praktinei, socialinei, prevencinei ir kitai veiklai. Jos metu vykdoma socialinė veikla, kultūros paveldo, meninio, profesinio informavimo, karjeros planavimo, darnaus vystymosi ir kt., bendradarbiaujant su muziejais, teatrais, bibliotekomis, kultūros centrais, darbdaviais ir kitomis įstaigomis. Šios dienos įskaičiuojamos į mokymosi dienų skaičių.