PROFESINIS MOKYMAS

12 straipsnis. Profesinis mokymas

  1. Profesinio mokymo paskirtis – padėti asmeniui įgyti, keisti ar tobulinti kvalifikaciją ir pasirengti dalyvauti kintančioje darbo rinkoje.
  2. Profesinis mokymas gali būti pirminis ir tęstinis.
  3. Pirminis profesinis mokymas yra formalusis, visuotinis ir skirtas įgyti pirmąją kvalifikaciją. Jis teikiamas mokiniams, įgijusiems pagrindinį arba vidurinį išsilavinimą. Mokiniams, įgijusiems pagrindinį išsilavinimą, jis gali būti teikiamas kartu su viduriniu ugdymu. Pirminis profesinis mokymas gali būti teikiamas ir pagrindinio išsilavinimo neįgijusiems ne jaunesniems kaip 14 metų mokiniams. Mokiniui, neįgijusiam pagrindinio išsilavinimo, sudaromos sąlygos tęsti mokymąsi pagal pagrindinio ugdymo programą. Atskirais atvejais, nustatytais švietimo ir mokslo ministro įsakymu patvirtintame Priėmimo į valstybinę ir savivaldybės bendrojo ugdymo, profesinę mokyklą bendrųjų kriterijų sąraše, mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, jis gali būti teikiamas neturint reikiamo išsilavinimo.
  4. Tęstinis profesinis mokymas teikiamas asmeniui, turinčiam pirmąją kvalifikaciją. Jis skirtas tobulinti turimą ar įgyti kitą kvalifikaciją arba įgyti kompetenciją, reikalingą atlikti įstatymų reglamentuotą darbą ar funkciją. Tęstinis profesinis mokymas apima asmenų formalųjį ir neformalųjį profesinį mokymą.
  5. Atitinkamo lygio kvalifikacija suteikiama asmeniui, baigusiam profesinio mokymo programą ir (arba) nustatyta tvarka gavusiam jo įgytų kompetencijų įvertinimą.
  6. Profesinį mokymą nustato Lietuvos Respublikos profesinio mokymo įstatymas (toliau – Profesinio mokymo įstatymas).

Iš "Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo"

 Teisinė informacija

Lietuvos Respublikos profesinio mokymo įstatymas

Lietuvos Respublikos Švietimo įstatymas

Pagrindinio ugdymo programos ir vidurinio ugdymo programos įvyvendinimas kartu su profesinio mokymo programa. 2015-2016 ir 2016-2017 m. m.

Kompetencijų vertinimo dokumentus, tvarkaraščius rasite čia...

Formaliojo profesinio mokymo tvarkos aprašas

Asmens įgytų kompetencijų vertinimo tvarkos aprašas

Formaliojo profesinio mokymo programų rengimo ir įteisinimo tvarkos aprašas

Profesinio mokymo diplomo ir pažymėjimo turinio, formos ir išdavimo tvarkos aprašas

Profesinio standarto struktūros, jo rengimo, keitimo ir papildymo tvarkos aprašas