CENTRO TARYBA - Marijampolės profesinio rengimo centro taryba yra aukščiausia Marijampolės profesinio rengimo centro savivaldos institucija. Taryba telkia Centro mokinių, mokytojų, tėvų (rūpintojų) bendruomenę, vietos bendruomenę demokratiniam Centro valdymui, padeda spręsti Centrui aktualius klausimus.

CENTRO TARYBOS SUDARYMO TVARKA

Tarybą sudaro keturiolika narių: 4 Centro mokytojų posėdžio deleguoti mokytojai, 4 Centro mokinių tarybos deleguoti mokiniai, 4 Centro grupių tėvų (rūpintojų) susirinkimų deleguoti tėvai (rūpintojai), 2 vietos bendruomenės deleguoti nariai.

Tarybos posėdžiai organizuojami ne rečiau kaip du kartus per metus. Posėdis teisėtas, jei jame dalyvauja ne mažiau kaip du trečdaliai Tarybos narių. Tarybos nutarimai priimami posėdyje dalyvaujančių balsų dauguma. 

Tarybai vadovauja pirmininkas, išrinktas atviru balsavimu Tarybos posėdyje.

Veiklos laikotarpis – 2 metai.

Be Tarybos narių, į posėdį gali būti kviečiami su svarstomais klausimais susiję Centro bendruomenės nariai.

CENTRO TARYBOS FUNKCIJOS

Taryba:

1. Teikia siūlymų dėl Centro strateginių tikslų, uždavinių ir jų įgyvendinimo priemonių;

2. svarsto ir aprobuoja Centro strateginį planą, Centro metinį veiklos planą, Centro vykdomų programų įgyvendinimo planą, Centro darbo tvarkos taisykles, kitus Centro veiklą reglamentuojančius dokumentus, teikiamus Centro direktoriaus;

3. teikia siūlymus Centro direktoriui dėl Centro nuostatų pakeitimo ar papildymo, Centro vidaus struktūros tobulinimo;

4. svarsto Centro lėšų naudojimo klausimus;

5. išklauso Centro metų veiklos ataskaitas ir teikia siūlymų Centro direktoriui dėl Centro veiklos tobulinimo;

6. svarsto mokytojų, mokinių ir tėvų (rūpintojų) ar Centro bendruomenės narių iniciatyvas ir teikia siūlymų Centro direktoriui;

7. teikia siūlymų Centro direktoriui dėl Centro darbo tobulinimo, saugių mokinių ugdymo ir darbo sąlygų sudarymo, talkina formuojant Centro materialinius, finansinius ir intelektinius išteklius;

8. svarsto Centro direktoriaus teikiamus kitus klausimus;

9. atlieka visuomeninę Centro valdymo stebėseną.

10. Taryba už savo veiklą vieną kartą per metus atsiskaito Centro bendruomenei.


MARIJAMPOLĖS PROFESINIO RENGIMO CENTRO TARYBOS NARIŲ SĄRAŠAS

 1. Irma Mockevičiūtė – pirmininkė – ekonomistė, Paslaugų skyriaus profesijos mokytoja;
 2. Jolanta Barauskaitė – sekretorė – Gimnazijos skyriaus vokiečių kalbos vyresnioji mokytoja;
 3. Dalė Kygienė – Vilkaviškio skyriaus padėjėja ūkio reikalams, chemijos vyresnioji mokytoja;
 4. Alma Rastupkevičienė – Kudirkos Naumiesčio skyriaus vyresnioji profesijos mokytoja;
 5. Dana Liukinevičienė – Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmų Marijampolės filialo direktoriaus padėjėja;
 6. Valda Rėklienė – Degučių seniūnijos seniūnė;
 7. Laima Bendaravičienė – tėvų atstovė;
 8. Jurgita Kasiulienė – tėvų atstovė;
 9. Rita Orlovienė – tėvų atstovė;
 10. Edita Sėdaitienė – tėvų atstovė;
 11. Danguolė Aleksandravičiūtė – Centro mokinių tarybos pirmininkė, ŠR16-1 gr. mokinė;
 12. Karolina Balčiūnaitė – Centro mokinių tarybos narė, ŠR16-1 gr. mokinė;
 13. Mantas Kalasauskas – Centro mokinių tarybos narys, TVg15V mokinys;
 14. Raminta Kleinytė – Centro mokinių tarybos narė, PBg15N gr. mokinė.