TVARKOS

Marijampolės profesinio rengimo centro darbo tvarkos taisyklės

Įsakymas: Marijampolės profesinio rengimo centro darbo tvarkos taisyklių III skyriaus 16 punkto pripažinimo netekusiu galios

Profesinio mokymo diplomo ir pažymėjimo turinio, formos ir išdavimo tvarkos aprašas

Ankstesnio mokymosi pasiekimų užskaitymo tvarkos aprašas

Formaliojo profesinio mokymo tvarkos aprašas

Formaliojo profesinio mokymo tvarkos aprašo patvirtinimo pakeitimas

Mokymosi pagal formaliojo švietimo programas (išskyrus aukštojo mokslo studijų programas) formų ir mokymo organizavimo tvarkos aprašas

Mokinio pažymėjimo išdavimo ir naudojimo tvarkos aprašas

Mokinių pamokų lankomumo apskaitos tvarka

Elektroninio dienyno tvarkymo nuostatai