MARIJAMPOLĖS PROFESINIO RENGIMO CENTRO MOKINIŲ VIDAUS TVARKOS TAISYKLĖS

Mokinys turi teisę:

     1. Nemokamai gauti informaciją apie veikiančias mokyklas, švietimo programas, mokymosi formas;
2. Pagal savo gebėjimus bei poreikius mokytis Marijampolės profesinio rengimo centre, savarankiškai mokytis ir įgyti valstybinius standartus atitinkantį išsilavinimą, kvalifikaciją;
4. Gauti geros kokybės švietimą;
8. Mokytis savitarpio pagarba grįstoje, psichologiškai, dvasiškai ir fiziškai saugioje aplinkoje, turėti higienos reikalavimus atitinkančius mokymosi krūvį ir darbo vietą;
11. Įstatymų nustatyta tvarka ginti savo teises;
12. Naudotis kitomis Profesinio mokymo, Švietimo bei kitų įstatymų nustatytomis teisėmis.

Mokinys privalo:

    28. Sudarius mokymo sutartį, laikytis visų jos sąlygų, Marijampolės profesinio rengimo centro vidaus tvarką reglamentuojančių dokumentų reikalavimų;
29. Stropiai mokytis, gerbti mokytojus ir kitus Marijampolės profesinio rengimo centro bendruomenės narius;
32. Sistemingai lankyti visus tvarkaraštyje numatytus užsiėmimus, sąžiningai atlikti mokytojų skirtas užduotis;
33. Tvarkingai, laiku atlikti visas Marijampolės profesinio rengimo centro administracijos ir mokytojų pavestas užduotis, laikytis mokymosi, darbo ir gamybinės drausmės, higienos ir darbo saugos reikalavimų;
35. Tausoti Marijampolės profesinio rengimo centro turtą (patalpas, įrenginius, inventorių, mokymo priemones). Už padarytą materialinę žalą privalo atsakyti įstatymų numatyta tvarka;
36. Taupiai naudotis žaliavomis, energija, įrankiais, medžiagomis, saugoti mokymo techniką;
37. Būti drausmingu, rodyti mandagaus, kultūringo elgesio pavyzdį Marijampolės profesinio rengimo centre, visuomenėje;
38.Draudžiama vartoti alkoholinius gėrimus, rūkyti viešose vietose, žaisti azartinius žaidimus, Marijampolės profesinio rengimo centre leidžiama rūkyti mokiniams, sulaukusiems 18 metų, nustatytose vietose;
39. Neskriausti silpnesnių už save, nevartoti necenzūrinių išsireiškimų, rūpintis savo išvaizda;

Mokinys atsako:

     43. Už Marijampolės profesinio rengimo centro nuostatų, vidaus tvarkos taisyklių, etikos ir moralės kodekso reikalavimų laikymąsi;
44. Už narkotikų, psichotropinių medžiagų gamybą ir platinimą.