Pameistrystė

PROFESINIO MOKYMO ORGANIZAVIMAS PAMEISTRYSTĖS FORMA

Marijampolės profesinio rengimo centre profesijos besimokantys mokiniai turi teisę rinktis mokymąsi mokykline arba pameistrystės forma.

Pameistrystės organizavimo forma taikoma  besimokantiems pilnamečiams asmenims, kurie:

 1. atvyksta mokytis į Marijampolės profesinio mokymo centrą jau dirbdami pagal siekiamą įgyti kvalifikaciją, tačiau neturi patvirtinančio išsilavinimo dokumento (diplomo);
 2. mokymo(si) mokykline forma metu susiranda darbdavį, raštu kreipiasi į mokymo įstaigą prašydami jų profesinį mokymą organizuoti pameistrystės forma kartu su darbdaviu.

Šiems asmenims užtikrinamas lankstus „migravimas“ tarp mokymosi formų. Profesinio mokymo organizavimo forma iš mokyklinės į pameistrystės ir atvirkščiai gali būti keičiama profesinio mokymo sutartyje nustatytomis sąlygomis ir tvarka.

Pameistrystė netaikoma nepilnamečiams asmenims, kurie profesijos mokosi kartu su pagrindinio ar vidurinio ugdymo programa.

Mokymas pameistrystės forma vykdomas sudarius sutartis: pameistrystės darbo sutartį (darbdavio pameistrystės sutartis pagal Darbo kodeksą), mokymo sutartį (su Marijampolės PRC) ir trišalę mokymo sutartį tarp mokinio, darbdavio ir mokymo įstaigos.

Besimokydamas pameistrystės forma asmuo  turi teisę:

 1. gauti informaciją apie savo pasiekimų vertinimą ir kitą su mokymu susijusią informaciją;
 2. keisti profesinio mokymo organizavimo formą;
 3. gauti stipendiją teisės aktų nustatyta tvarka;
 4. mokytis saugioje, užkertančioje kelią patyčių, smurto apraiškoms ir žalingiems įpročiams aplinkoje;
 5. turi kitas Darbo kodekse, Profesinio mokymo įstatyme ir kituose teisės aktuose pameistriams nustatytas teises.

Pameistrio pareigos:

 1. mokytis pagal mokymo planą ir profesinio mokymo programos ar jos modulio reikalavimus ir dirbti pameistrystės darbo sutartyje numatytu laikotarpiu ir sąlygomis;
 2. laikytis saugos, sveikatos, priešgaisrinių ir higienos reikalavimų;
 3. laikytis darbdavio ir Marijampolės PRC vidaus tvarką reglamentuojančių teisės aktų;
 4. dalyvauti vertinant jo įgytas kompetencijas baigus profesinio mokymo programą ar jos modulį;
 5. turi kitas Darbo kodekse, Profesinio mokymo įstatyme ir kituose teisės aktuose pameistriams nustatytas pareigas.

Daugiau informacijos apie pameistrystę galite rasti: (https://www.pameistryste.lt/)

Stojimas į Marijampolės PRC vyksta per LAMA BPO (https://profesinis.lamabpo.lt)

Informaciją apie priėmimą sekite Marijampolės PRC tinklalapyje www.mprc.lt

/*54745756836*/