Pranešėjų apsauga

PRANEŠĖJŲ APSAUGA

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymu informacija apie pažeidimus teikiama siekiant apsaugoti viešąjį interesą. Informacijos pateikimas siekiant apginti išskirtinai asmeninius interesus nelaikomas pranešimu.

INFORMACIJA APIE PAŽEIDIMUS TEIKIAMA DĖL:
– pavojaus visuomenės saugumui ar sveikatai, asmens gyvybei ar sveikatai;
– pavojaus aplinkai;
– kliudymo arba neteisėto poveikio teisėsaugos institucijų atliekamiems tyrimams ar teismams vykdant teisingumą;
– neteisėtos veiklos finansavimo;
– neteisėto ar neskaidraus viešųjų lėšų ar turto naudojimo;
– neteisėtu būdu įgyto turto;
– padaryto pažeidimo padarinių slėpimo, kliudymo nustatyti padarinių mastą;
– kitų pažeidimų.

INFORMACIJOS APIE PAŽEIDIMUS TEIKIMO BŪDAI:
– Marijampolės PRC vidinių pranešimų apie pažeidimus teikimo kanalu korupcija@mprc.lt

– Raštu pateikti informaciją apie pažeidimą galite tiesiogiai atvykus adresu, Kauno g. 117, LT-68223 Marijampolė
– Paštu informaciją apie pažeidimą galite atsiųsti paštu adresu Kauno g. 117, LT-68223 Marijampolė, su žyma ant voko nurodant žymą ,,ATSAKINGAM SUBJEKTUI ASMENIŠKAI“
– Kompetentingai institucijai Lietuvos Respublikos prokuratūrai tiesiogiai el. p. apsauga@prokuraturos.lt

Informaciją apie Marijampolės PRC pastebėtus pažeidimus ir korupciją galite pateikti vidinių pranešimų apie pažeidimus teikimo kanalu: 
– jeigu asmuo, teikiantis informaciją apie pažeidimą rašo laisvos formos pranešimą, tokiame pranešime jis privalo nurodyti, kad pranešimas teikiamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos Pranešėjų apsaugos įstatymu.
–  Pranešimo formoje prašomi pateikti Asmens duomenys reikalingi identifikuoti Asmenį sprendžiant klausimą dėl Pranešėjo statuso jam suteikimo.

TAIP PAT GALITE PRANEŠTI APIE PAŽEIDIMUS, jei manote, kad:
– galbūt rengiama, daroma ar padaryta nusikalstama veika;
– administracinis nusižengimas;
– tarnybinis nusižengimas ar darbo pareigų pažeidimas;
– šiurkštus privalomų profesinės etikos normų pažeidimas;
– ar kitas grėsmę viešajam interesui keliantis arba jį pažeidžiantis teisės pažeidimas, apie kuriuos pranešėjas sužino iš savo turimų ar turėtų tarnybos, darbo santykių arba sutartinių santykių (konsultavimo, rangos, stažuotės, praktikos, savanorystės ir pan.) su šia įstaiga.

 

APSAUGOS, SKATINIMO IR PAGALBOS PRIEMONĖS, PRANEŠIMUS PATEIKUSIEMS DARBUOTOJAMS/ASMENIMS TAIKOMOS ĮSTATYMO IR KITŲ TEISĖS AKTŲ NUSTATYTA TVARKA:
– saugių informacijos apie pažeidimus teikimo kanalų užtikrinimas;
– asmens konfidencialumo užtikrinimas;
– draudimas daryti neigiamą poveikį;
– teisė gauti atlyginimą už vertingą informaciją;
– teisė gauti kompensaciją;
– nemokamos teisinės pagalbos užtikrinimas;
– atleidimas nuo atsakomybės;
– teisė gauti išsamią, nešališką informaciją ir nemokamas konsultacijas dėl informacijos apie pažeidimus teikimo procedūrų ir teisių gynimo priemonių suteikimo.

PRIVALOMAS KONFIDENCIALUMO UŽTIKRINIMAS. Kiekviena įstaiga ir asmuo, kuris gauna ar nagrinėja informaciją apie pažeidimą, privalo užtikrinti informaciją apie pažeidimą pateikiančio asmens ar pranešėjo konfidencialumą.

DRAUDŽIAMA DARYTI NEIGIAMĄ POVEIKĮ:
– Prieš informaciją apie pažeidimą pateikusį asmenį ar pranešėją dėl tokios informacijos pateikimo nuo šios informacijos pateikimo dienos draudžiama imtis, grasinti imtis ir bandyti imtis neigiamo poveikio priemonių.
– Draudimas daryti neigiamą poveikį informaciją apie pažeidimą pateikusiam asmeniui ar pranešėjui taikomas darbdaviui ir kitiems įstaigos darbuotojams.
– Draudžiama daryti neigiamą poveikį ir informaciją apie pažeidimą pateikusio asmens ar pranešėjo šeimos nariams, giminaičiams, kolegoms, dirbantiems įstaigoje arba kitame su įstaiga subordinaciniais ryšiais susijusiame juridiniame asmenyje, kuriame informaciją apie pažeidimą pateikusio asmens šeimos narys, giminaitis, kolega dėl informacijos apie pažeidimą pateikimo gali patirti neigiamų padarinių. Šiems asmenims, kurie dėl informacijos apie pažeidimą pateikimo patyrė neigiamą poveikį, taikomos įstatymo 11 straipsnio nuostatos.

AKTUALŪS TEISĖS AKTAI:
Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymas
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. lapkričio 14 d. nutarimas Dėl Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymo įgyvendinimo.
Atmintinė apie pranešimą apie korupciją.

 

Apie pastebėtus korupcinio pobūdžio nusižengimus taip pat galite pranešti kontaktais:

Marijampolės PRC:
– Bendruoju telefonu +37063023333
– El. paštu: korupcija@mprc.lt