Pataisos namų skyrius

Apie Pataisos namų skyrių

Pataisos namų skyrius įgyvendina mokinių ugdymo turinį pagal Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos patvirtintus bendruosius ugdymo planus, mokomųjų dalykų programas, valstybės nustatytus išsilavinimo standartus.

Skyriuje sudarytos sąlygos kalėjime esantiems nuteistiesiems mokytis, siekiant įgyti pagrindinį ir vidurinį išsilavinimą. Ugdymo procesas organizuojamas, atsižvelgiant į mokinių išsilavinimo lygį. Pasibaigus mokslo metams, mokiniai dalyvauja žinių patikrinimuose bei brandos egzaminuose. Atsižvelgiant į Marijampolės kalėjimo darbo specifiką, Pataisos namų skyriuje dirbama dviem pamainomis. Nuteistieji taip pat gali mokytis ir įgyti profesiją. Pataisos namų skyriuje mokiniai mokosi pagal 11 skirtingų profesinio mokymo programų. Inžinerinės, statybos, mašinų kėlimo ir transportavimo bei gamybos organizavimo praktika atliekama įkalinimo įstaigoje. Skyriaus tikslas – kiekvienam mokiniui užtikrinti kuo geresnes bendrojo ugdymo, profesinio mokymo galimybes.

Pataisos namų skyriuje ugdomas pilietinis, kultūrinis ir tautinis tapatumas, kartu su mokytojais kuriamos skyriaus tradicijos. Mokiniai skatinami domėtis tautos kultūra, papročiais: vyksta kasmetiniai tradiciniai renginiai, švenčiamos kalendorinės šventės, bendrosios kompetencijos ugdomos integruotose pamokose.

Marijampolės profesinio rengimo centras - Tavo karjeros pradžia!

Skyriaus kontaktai

Rimantas Balkauskas

Pataisos namų skyriaus vedėjas

Eglė Košubienė

Pataisos namų skyriaus
mokymo dalies administratorė

Skyriaus profesijos