Darbdaviams

GALIMYBĖS DARBDAVIAMS DALYVAUTI PROFESINIO MOKYMO , ORGANIZUOJAMO PAMEISTRYSTĖS FORMA MARIJAMPOLĖS PROFESINIO RENGIMO CENTRE, ĮGYVENDINIME

Profesinį mokymą, organizuojamą pameistrystės forma, inicijuoti gali:

 1. darbdavys, pageidaujantis darbo vietoje mokyti pameistrį (-ius). Darbdavys kreipiasi į Marijampolės profesinio rengimo centrą (toliau- Marijampolės PRC) dėl galimybės dalyvauti pameistrių mokyme;
 2. Marijampolės PRC siekdamas, kad pavieniai mokiniai ar mokinių grupė įgytų daugiau praktinių įgūdžių darbo vietoje. Šiuo atveju Marijampolės PRC teikia siūlymus įmonėms, įstaigoms, organizacijoms, ūkininkų ūkiams kartu įgyvendinti profesinį mokymą, organizuojamą pameistrystės forma. Marijampolės PRC profesinį mokymą organizuoja pameistrystės forma su darbdaviu įsitikinęs, kad darbdavys pameistrio darbo vietoje gali užtikrinti profesinio mokymo programoje nustatytus reikalavimus;
 3. darbdavio darbuotojas. Darbdavio darbuotojas, gavęs darbdavio sutikimą, susiranda teikėją, įgyvendinantį profesinio mokymo programą ar jos modulį, skirtą atitinkamai kvalifikacijai ar kompetencijai (kompetencijoms) įgyti.

Marijampolės PRC vienas arba kartu su darbdaviu gali pagal iš anksto savo interneto svetainėje paskelbtas sąlygas organizuoti pameistrių atranką, kurioje darbdavys (-iai) iš pageidaujančių atrankoje dalyvauti  mokinių, jei jie priimti mokytis mokykline forma, atsirenka pameistrius. Darbdavys gali  savarankiškai organizuoti  pameistrių atranką iš nesimokančių pagal profesinio mokymo programas asmenų ir kreiptis į teikėją dėl atrinktų pameistrių mokymo pagal profesinio mokymo programą darbdavio pageidaujamu laiku, pagal darbdavio su teikėju sudarytoje sutartyje numatytas datas.

Darbdavys ir Marijampolės PRC bendradarbiauja planuodami ir įgyvendindami profesinį mokymą, organizuojamą pameistrystės forma, pasirašo bendradarbiavimo sutartį dėl profesinio mokymo, organizuojamo pameistrystės forma, įgyvendinimo.

Darbdavio teisės:

 1. Profesinio mokymo įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka gauti lėšų profesiniam mokymui;
 2. dalyvauti asmenų, siekiančių mokytis pameistrystės forma, atrankoje arba ją organizuoti;
 3. siūlyti pameistriui keisti profesinio mokymo organizavimo formą iš pameistrystės į mokyklinę ir atvirkščiai – pagal profesinio mokymo sutartyje įrašytas sąlygas ir tvarką;
 4. instruktuoti pameistrį darbo vietoje dėl darbuotojų saugos ir sveikatos teisės aktų nustatyta tvarka;
 5. turi kituose teisės aktuose darbdaviams, organizuojantiems profesinį mokymą pameistrystės forma, nustatytas teises.

Darbdavio pareigos:

 1. skirti atsakingą (-us) darbuotoją (-us) už pameistrio darbinės veiklos ir praktinio mokymo organizavimą ir profesijos meistrą (-us), atsakingą (-us) už darbinės veiklos ir praktinio mokymo koordinavimą, ir užtikrinti laiką ir sąlygas profesijos meistrui (-ams) pasiruošti veikloms vadovaujantis Darbo kodekso 84 straipsnio 7 dalimi;
 2. užtikrinti sąlygas pameistrio darbo vietoje vykdyti profesinio mokymo programos ar jos modulio turinį atitinkančias veiklas;
 3. vykdyti profesinį mokymą darbo vietoje, dalyvauti vertinant pameistrio mokymosi pasiekimus ir užtikrinti sąlygas pameistriui pasiekti profesinio mokymo programoje ar jos modulyje numatytus rezultatus;
 4. užtikrinti saugią, užkertančią kelią patyčių, smurto apraiškoms ir žalingiems įpročiams mokymo aplinką ir pameistrio mokymo vietos atitiktį saugos, sveikatos, priešgaisriniams ir higienos reikalavimams;
 5. užtikrinti sąlygas profesinio mokymo programą ar jos modulį baigusiam pameistriui dalyvauti vertinant, pripažįstant jo įgytą (-as) kompetenciją (-as);
 6. bendradarbiauti su Marijampolės PRC keičiantis informacija apie asmenis, norinčius mokytis pagal profesinio mokymo programą ar jos modulį pameistrystės forma, ir darbdavių galimybes priimti pameistrius;
 7. vykdyti kituose teisės aktuose darbdaviams, organizuojantiems profesinį mokymą pameistrystės forma, nustatytas pareigas.
/*54745756836*/