Kiti projektai

PROJEKTAS ,,IŠLIKIMAS“

Projekto tikslas – Ugdyti jaunimo gyvenimo ir išgyvenimo įgūdžius laukinėje gamtoje, lavinti pilietiškumo, patriotiškumo ir pilietinio pasipriešinimo kompetencijas.

Projekto aprašymas – besitęsiančio karo Ukrainoje fone kada nujaučiama reali grėsmė gyvenantiems “Suvalkų koridoriuje”, o atsakymai: ką daryti, kaip elgtis, įvairūs ir nevienareikšmiai. Pažymint 2024 m. NATO ir Europos Sąjungos metus Lietuvoje bei stiprinant Marijampolės profesinio rengimo centro mokinių savivaldą – Marijampolės profesinio rengimo centre veikiančią Mokinių tarybą, šiuo projektu ketinama gilinti žinias, surengiant 4 praktinių mokymų ciklą jaunimui jungiant ne tik teorines žinias, bet ir praktinį jų pritaikymą.

Pamokų metu suteikiamos gyvenimo įgūdžių, pilietiškumo, pilietinio pasipriešinimo, patriotiškumo, žinios menkos, bendrojo lavinimo programose užima labai nedaug laiko, tad sužinoti naują ir aktualią informaciją iš savo sričių ekspertų, sukarintų organizacijų atstovų, kariškių, paramedikų, gamtininkų būtų ne tik įdomu, bet ir aktualu. Kiekvienoje iš 4 praktinio mokymų dalių, jungiant teorines žinias ir jas išmėginant praktiškai bus pagerinti mokymuose dalyvavusio jaunimo išgyvenimo laukinėje gamtoje įgūdžiai, pilietiškumo ir patriotiškumo pagrindai, savivaldaus mokymosi ir pažinimo kompetencijos.

Šiais metais – NATO ir Europos Sąjungos metais Lietuvoje, Marijampolės profesinio rengimo centro mokinių taryba atkreipia dėmesį į jaunimo pilietiškumo ir išgyvenimo įgūdžių stiprinimą.

Menkas realus gamtos pažinimas ir įgytų žinių pritaikomumas ekstremaliomis sąlygomis. Pamokų metu jaunimui suteikiamos  gyvenimo įgūdžių, pilietiškumo, pilietinio pasipriešinimo, patriotiškumo, žinios menkos, jos bendrojo lavinimo programose užima labai nedaug laiko, tad sužinoti naują ir aktualią informaciją, ne iš mokytojų, o iš savo sričių ekspertų, sukarintų organizacijų atstovų, kariškių, paramedikų, gamtininkų būtų ne tik įdomu, bet ir aktualu.

Projekto trukmė – 2024-05-02 – 2024-12-21

Projekto vertė – 1000 Eur.

  Projektas finansuojamas Marijampolės savivaldybės Jaunimo politikos įgyvendinimo 2023-2026 metų programos lėšomis.

PROJEKTAS „DĖMĖ“

Projekto tikslas –   Stiprinti Marijampolės PRC atvirosios jaunimo erdvės veiklą – jos lankytojams suteikiant galimybę gauti kokybiškas pedagogines, socialines ir psichologines paslaugas, reguliariai lankant meno terapijos užsiėmimus, kurie paspartins jaunuolių pozityvų keitimąsi.

Projekto aprašymas

Projekto ,,DĖMĖ“ vykdymo metu dirbama remiantis Meno terapijos programa R.A.K.T.A.S. (Reikšmingi Atradimai Keičiantys Tolimesnius Ateities Siekius).

Projekto metu pasitelkiant įvairias Meno terapijos formas, ketinama edukacijų metu pagerinti Marijampolės PRC atvirosios jaunimo erdvės lankytojų ir centre besimokančių jaunuolių psichoemocinę sveikatą, drauge su švietimo pagalbos specialistais bendram tikslui pasitelkiant atvirosios jaunimo erdvės lankytojus, kurių nemaža dalis yra turintys spec. ugdymosi poreikių. Tai pagerins jaunimo dvasinį – emocinį būvį. Ugdys tarpusavio toleranciją bei supratimą. Surengus 24 reguliarias Meno terapijos praktinio taikymo dirbtuves, supažindinus ir apmokius Marijampolės PRC švietimo pagalbos specialistus bei pedagogus su Meno terapijos metodų atveriamomis galimybėmis bei jų taikymu ugdymo ir pagalbos jaunimui procese, pagerės bendra atvirojoje erdvėje besilankančių ir centre besimokančių  jaunuolių savijauta. Edukacijų skirtų jaunimui metu taikant įvairias meno ir atsipalaidavimo terapijos formas ( dailės, keramikos) jaunuoliai įgytų įgūdžių kaip išlaisvinti jausmus, pažinti savo išgyvenimų turinį ir prasmę, rasti būdus išreikšti tai sau ir kitiems. Tokių jaunuolių daug ir tai plečia Meno terapijos taikymo poreikį. Dalyvavimas meno terapijoje praturtina ir pagilina asmeninį patyrimą, išplečia savęs pažinimo būdus, leidžia pajusti žmogaus jausmų ir vidinių konfliktų pasaulio įvairovę.  Edukaciniuose meno terapijos užsiėmimuose dėmesys skiriamas narių aktyvumui, įsitraukimui į meninės raiškos procesą, pojūčių ir jausmų kylančių veiklos metu aptarimui, turinio ir prasmės analizei, gilesnių egzistencinių problemų suvokimui. Ši unikali priemonė  gali padėti jaunuoliui sužinoti ir priimti tiesą apie save ir kitą. Sušvelnintai ventiliuoti emocijas, meilės, mirties, kančios, laisvės, atsakomybės bei prasmės egzistencinius išgyvenimus. Tai galimybė sumažinti nerimą, kalbant simboliais ir metaforomis išreikštomis formomis, grafiškai, spalvomis ir garsais. Meno terapijos procesas jame dalyvaujančiam gelbsti įveikiant stresą, vidinius konfliktus, išliejant paslėptus jausmus, leidžia suvokti asmenybinio vystymosi etapus, pozityvaus keitimosi potencijas. Pažinti savo individualumą, poreikius, emocijas.

Projekto įgyvendinimo trukmė – 2024 05 02 – 2024 12 20

Projekto vertė – 1500 Eur.

  Projektas finansuojamas Marijampolės savivaldybės atvirųjų jaunimo centrų ir atvirųjų jaunimo erdvių veiklos programų finansavimo lėšomis.