Pamokų tvarkaraštis

Pamokų laikas:

Centro taryba (kolegiali)
CENTRO TARYBA (Savivaldos)
MOKINIŲ TARYBA

Marijampolės profesinio rengimo centro (toliau tekste – Centras) mokinių taryba yra aukščiausia mokinių savivaldos institucija, atstovaujanti Centro mokinius. Mokinių taryba sudaryta iš Centro skyrių mokinių tarybų:

 • Paslaugų, Statybos ir mechanikos skyrių vienos bendros skyriaus mokinių tarybos;
 • Vilkaviškio skyriaus mokinių tarybos;
 • Kudirkos Naumiesčio skyriaus mokinių tarybos.
TIKSLAI
 • Vienyti Centro mokinius bendrai veiklai, sprendžiant veiklos klausimus;
 • Ugdyti mokinių demokratiškumą, pilietinį ir socialinį sąmoningumą;
 • Skatinti mokinių iniciatyvumą, savarankiškumą ir kūrybiškumą.
 • Mokinių tarybai vadovauja prezidentas.

ORGANIZACINĖ VEIKLA

 • Mokinių tarybos posėdžiai;
 • Mokinių tarybos konferencijos;
 • Mokinių tarybos veiklos viešinimas;
 • Susitikimai su kitų profesinių mokyklų savivaldos nariais.

DOKUMENTAI

DARBO TARYBA

Darbo taryba – kolegialus darbuotojų atstovaujamasis organas, ginantis Marijampolės profesinio rengimo centro darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, profesines, darbo, ekonomines ir socialines teises bei atstovaujantis jų interesams.

Darbdavys ir Marijampolės PRC darbuotojai prašymus svarstyti klausimą Darbo tarybos posėdyje pateikia el. paštu darbo.taryba@mprc.lt. Prašyme turi būti suformuluota klausimo esmė, nurodomos klausimo sprendimui svarbios aplinkybės (esant galimybei, pridedami dokumentai ar jų kopijos), siūlomas sprendimas.

Jeigu gautas prašymas yra anoniminis, jis gali būti nesvarstomas. Anoniminis prašymas gali būti svarstomas, jeigu tai įmanoma ir be pareiškėjo dalyvavimo. Dėl anoniminio prašymo  svarstymo Darbo taryba posėdyje priima protokolinį sprendimą.

DARBO TARYBOS NARIAI

Darbo tarybos pirmininkė
Aušra Krupavičienė

Darbo tarybos sekretorius
Jurgita Schroeder

Nariai:

Martynas Andriukevičius
Rolandas Mikolaitis
Vidmantas Jurgilas

Dokumentai
Marijampolės profesinio rengimo centro Darbo tarybos reglamentas

VAIKO GEROVĖS KOMISIJA
TIKSLAS

Bendruomenės pastangomis kurti saugią ir sveiką ugdymo aplinką.

PRIORITETAI

 • saugus ir sveikas vaikas;
 • Centro mokinių lankomumas;
 • mokinių ir mokytojų bendravimas ir bendradarbiavimas.
UŽDAVINIAI
 • organizuoti ir koordinuoti prevencinį darbą Centre;
 • puoselėti pagarbius mokinių ir mokytojų tarpusavio santykius;
 • nagrinėti nesėkmingo mokymosi priežastis;
 • analizuoti I kurso mokinių prisitaikymą Centre;
 • spręsti kylančias problemas dėl mokinių gerovės.
VEIKLA
Komisija nuolat veikianti. Informaciją apie tai, ką veikia Vaiko gerovės komisija – informaciją rasite čia
Pagrindinė Komisijos veiklos forma – posėdžiai.
CENTRO VAIKO GEROVĖS KOMISIJOS
1. Paslaugų, Statybos ir mechanikos skyriuose:

Komisijos pirmininkė – Vida Undzėnienė, Statybos ir mechanikos skyriaus vedėja;
Komisijos pirmininkės pavaduotojas – Ričardas Bagdanavičius, Paslaugų skyriaus vedėjas.
Komisijos sekretorė – Edita Sėdaitienė, istorijos mokytoja metodininkė;

Komisijos nariai:

 • Milda Vidrinskaitė, socialinė pedagogė;
 • Edita Macijauskienė, psichologė;
 • Aušra Krupavičienė, profesijos mokytoja metodininkė;
 • Zenius Patamsa, administratorius;
 • Edita Rakauskienė, vyresnioji socialinė pedagogė;
 • Irena Saldūnaitė, visuomenės sveikatos specialistė, vykdanti sveikatos priežiūrą mokykloje;
 • Rugilė Sveikataitė-Šnekutė, profesijos mokytoja;
 • Jolita Vičkačkienė, anglų kalbos mokytoja metodininkė.

2. Vilkaviškio skyriuje:

Komisijos pirmininkas – Gražvydas Šliauteris, Vilkaviškio skyriaus vedėjas;
Komisijos pirmininko pavaduotoja – Valė Trečiokienė, vyresnioji socialinė pedagogė;
Komisijos sekretorė – Jolanta Urbaitienė, bibliotekininkė;

Komisijos nariai:

 • Žydrūnė Čekanavičienė, visuomenės sveikatos specialistė, vykdanti sveikatos priežiūrą mokykloje;
 • Edita Macijauskienė, psichologė;
 • Regina Perednytė, sektoriaus vadovė

3. Kudirkos Naumiesčio skyriuje:

Komisijos pirmininkė – Marija Jurgilienė, Kudirkos Naumiesčio skyriaus vedėja;
Komisijos pirmininkės pavaduotoja – Danguolė Stankevičienė, vyresnioji socialinė pedagogė;
Komisijos sekretorė – Rasa Blekaitienė, vyresnioji profesijos mokytoja;

Komisijos nariai:

 • Edita Macijauskienė, psichologė;
 • Arūnas Jonikaitis, profesijos mokytojas;
 • Vidmantas Jurgilas, profesijos mokytojas;
 • Benita Petrauskienė, visuomenės sveikatos specialistė, vykdanti sveikatos priežiūrą mokykloje;
 • Vytautas Smirnovas, kūno kultūros mokytojas metodininkas.
SKYRIŲ VAIKO GEROVĖS KOMISIJA TEIKIA
socialinė pedagoginė pagalba:
 •  stebėsena;
 •  individualus darbas su mokiniu;
 •  darbas su grupe;
 •  darbas su mokinio tėvais/ globėjais;
 •  darbas su Centro bendruomene;
 •  darbas su socialiniais partneriais;
 •  tyrimų organizavimas;
 •  socialinių įgūdžių formavimas.
specialioji pedagoginė pagalba:
 •  palankių ugdymosi sąlygų specialiųjų poreikių turintiems mokiniams sudarymas;
 •  mokytojų, tėvų gebėjimų ugdyti mokinius, turinčius specialiuosius ugdymosi poreikius, stiprinimas.
psichologinė pagalba:
 •  individualus pokalbis;
 •  tyrimų organizavimas;
 •  atvejo analizė;
 •  elgesio korekcija.
 informacinė pagalba:
 •  informacijos kaupimas
 •  informavimas, konsultavimas
 •  prognozavimas
 •  sklaida
 •  mokinių konsultavimas gyvenimo karjeros klausimais

Teikiama pagalba – schemoje

METODINĖS VEIKLOS TIKSLAS

Siekti nuolatinio mokytojų profesinės kompetencijos augimo ir švietimo proceso veiksmingumo užtikrinimo.

UŽDAVINIAI

Užtikrinti metodinį ir dalykinį mokytojų bendradarbiavimą;

Skleisti pedagogines ir metodines naujoves, dalintis gerąja pedagogine patirtimi, skatinti ją.

METODINĖS GRUPĖS

Gimnazijos skyriuje – bendrojo ugdymo dalykų mokytojų metodinė grupė;

Paslaugų, Statybos ir mechanikos skyriuose – profesijos dalykų mokytojų metodinė grupė;

Kudirkos Naumiesčio skyriuje – bendrojo ugdymo ir profesijos dalykų mokytojų metodinė grupė;

Vilkaviškio skyriuje – bendrojo ugdymo ir profesijos dalykų mokytojų metodinė grupė.

Nemokama konsultacija tel: (8 630) 23333
Registacija sistemoje:
Registruotis
/*54745756836*/