Kalbėti apie sunkumus patiriančius mokinius nepakanka, būtina imtis priemonių. Marijampolės profesinio rengimo centras nuo 2019 metų dalyvavo „Erasmus+“ programos projekte „Parama sunkumus patiriantiems mokiniams“ (Inclure sans Exclure). Realūs darbai ir atrastos efektyvios priemonės jau įsilieja į sunkumus patiriančių mokinių ugdymo procesą, matomi akivaizdūs rezultatai.

Partnerysčių galia
Mokinių patiriamų mokykloje emocijų spektras yra labai platus. Priklausomai nuo to, kokių emocijų – teigiamų ar neigiamų – mokinys daugiau patiria ir kurios iš jų yra labiau dominuojančios, priklauso mokinio mokymosi motyvacija, mokymosi rezultatai, socialiniai ryšiai bei besiformuojantys asmenybės bruožai. Tenka pripažinti, kad mokinių patiriančių neigiamas emocijas bei įvairius sunkumus tik daugėja. Bendradarbiavimas su partneriais iš Prancūzijos, Portugalijos ir Ispanijos įkvėpė ieškoti naujų opios problemos sprendimo būdų.

Projekto metu atrastos ir taikomos priemonės galinčios padėti mokiniams patiriantiems sunkumus, labiau įsitraukti į veiklas, lengviau spręsti iškilusias problemas. Informacija dalinamasi su kitomis švietimo įstaigomis, pastebimas mokinių mokymosi rezultatų, tarpusavio santykių gerėjimas. Džiugu, kad sunkumus patiriančių mokinių progresas jaučiamas ne tik ugdymo procese – didėja mokinių įtrauktis ir į neformaliojo švietimo veiklas. Mokiniams geriau pavyksta susitvarkyti su kasdien iškylančiomis problemomis bei prisitaikyti prie pokyčių.

Apie projekto veiklas

Marijampolės profesinio rengimo centro visuose skyriuose buvo suburtos mokytojų ir mokinių darbo grupės. Buvo atliktas mokinių požiūrio į emocinę ir socialinę aplinką tyrimas IQES sistemoje. Vykdant projektą ir tarptautinių susitikimų metu buvo organizuojamos įvairios veiklos formos: edukacinės-kultūrinės išvykos, dalyvauta respublikinėse konferencijose, paskaitose, seminaruose, vedamos diskusijos, kūrybinės dirbtuvės, edukaciniai žaidimai, pokalbiai-diskusijos (grupėje ir individualiai), įvairi popamokinė veikla. Vykdomų veiklų metu buvo ieškoma efektyviausių sunkumus patiriančių mokinių įtraukties metodų.

Taikomi metodai orientuoti į pozityvaus elgesio skatinimą

Taikant priemones, padedančias sunkumus patiriantiems mokiniams, svarbus vaidmuo tenka mokykloje dirbantiems specialistams: socialiniam pedagogui, grupės vadovui, dalyko mokytojams, nuo kurių kompetencijos ir noro padėti priklauso jų mokinių požiūris į mokymąsi ir sėkmingas integravimasis į visuomeninį gyvenimą. Sprendžiant mokinių emocijų ir elgesio problemas svarbiausia gerbti mokinį, išsiaiškinti jo poreikius ir problemų sprendimo perspektyvas. Visi taikomi metodai orientuoti į pozityvaus elgesio skatinimą, įtrauktį ir sėkmingą mokymosi proceso užbaigimą. Šiuos metodus galite rasti projekto internetinėje svetainėje isweb-eu.eu.

Projekto vadovė Monika Lunskutė

Šis kūrinys atspindi tik autoriaus nuomonę, todėl Nacionalinė agentūra ir Europos Komisija negali būti laikomos atsakingomis už jame pateiktą informaciją.

/*54745756836*/