Kviečiame dalyvauti atrankoje į Marijampolės profesinio rengimo centro tarybos (kolegialaus valdymo organas) nariu

Atranka į Marijampolės profesinio rengimo centro tarybos narius

Galioja iki: 2024-02-14

Marijampolės profesinio rengimo centras (toliau – Marijampolės PRC) skelbia socialinių partnerių atstovų į Mokyklos tarybą (kolegialaus valdymo organą) atranką.

Socialiniams partneriams taikomi atrankos kriterijai1:

1. turi turėti juridinio asmens statusą;

2. turi veikti nepertraukiamai bent trejus metus;

3. jam neturi būti galiojančio apkaltinamojo teismo nuosprendžio;

4. jam neiškelta bankroto byla arba bankroto procesas nevykdomas ne teismo tvarka, nesiekiama priverstinio likvidavimo procedūros ar susitarimo su kreditoriais;

5. neturi mokestinės nepriemokos Lietuvos Respublikos valstybės biudžetui, savivaldybių biudžetams, fondams, į kuriuos mokamus mokesčius administruoja Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, ir jis nėra skolingas Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui.

Kandidatams nustatomi specialieji reikalavimai:

1. turėti aukštąjį (aukštesnįjį, įgytą iki 2009 metų, ar specialųjį vidurinį, įgytą iki 1995 metų) išsilavinimą;

2. turėti ne mažesnę nei 1 metų veiklos, susijusios su profesiniu mokymu, specialistų rengimu, praktiniu mokymu, darbuotojų atranka ir įdarbinimu, asmenų integravimusi į darbo rinką, patirtį.

Kandidatai į Tarybos narius:

1. turi būti nepriekaištingos reputacijos, kaip ji apibrėžta Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme;

2. negali būti valstybės politikai ir politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojai;

3. negali būti susiję su Marijampolės PRC, kurio Tarybos narių atrankoje dalyvauja, vadovu, Marijampolės PRC savininko (dalininko) teises ir pareigas įgyvendinančios (-ių) institucijos (-ų) vadovu (-ais) artimais ryšiais, kaip jie yra apibrėžti Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatyme.

Kandidatai privalo pateikti šiuos dokumentus:

1. prašymą dalyvauti atrankoje (laisva forma);

2. asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;

3. aukštąjį (aukštesnįjį, įgytą iki 2009 metų, ar specialųjį vidurinį, įgytą iki 1995 metų) išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją (jei šis reikalavimas taikomas);

4. profesinės veiklos aprašymą ir tai įrodančių dokumentų kopijas (pagal 2 specialųjį reikalavimą);  

5. socialinio partnerio, kuriam atstovauja, rekomendavimo raštą;

6. Nepriekaištingos reputacijos reikalavimų atitikties ir privačių interesų deklaraciją pagal Narių į profesinio mokymo įstaigos tarybą atrankos tvarkos aprašo1 priede nustatytą formą.

Prašymą ir kitus dokumentus galima pateikti Marijampolės PRC asmeniškai, registruotu laišku, per Nacionalinę elektroninių siuntų pristatymo, naudojant pašto tinklą, informacinę sistemą ar elektroniniu paštu. Jeigu prašymas Marijampolės PRC teikiamas elektroniniu paštu, jis turi būti pasirašytas kvalifikuotu elektroniniu parašu, atitinkančiu 2014 m. liepos 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) Nr. 910/2014 dėl elektroninės atpažinties ir elektroninių operacijų patikimumo užtikrinimo paslaugų vidaus rinkoje, kuriuo panaikinama Direktyva 1999/93/EB, nustatytus reikalavimus, arba suformuotas tokiu būdu, kuris leidžia prašymą teikiantį asmenį identifikuoti arba patikrinti prašymo autentiškumą.

Dokumentai dalyvauti Marijampolės PRC tarybos narių atrankoje pateikiami nuo 2024 m. sausio 24 d. iki 2024 m. vasario 13 d.; vieta: Kauno g. 117 (201 kab.), 68223 Marijampolė; el. p. mprcentras@mprc.lt, tel. +370 630 23333.

Narių į profesinio mokymo įstaigos tarybą atrankos tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2018 m. gruodžio 7 d. įsakymu Nr. V-1034 „Dėl Narių į profesinio mokymo įstaigos tarybą atrankos tvarkos aprašo patvirtinimo“.

Asmens duomenys tvarkomi Narių į profesinio mokymo įstaigos tarybą atrankos tvarkos aprašo23 punkte nustatyta tvarka

(informacija iš Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos puslapio: https://smsm.lrv.lt/lt/smsm-konkursai/atranku-i-profesnio-mokymo-istaigu-tarybas-skelbimai/atranka-i-marijampoles-profesinio-rengimo-centro-tarybos-narius/ ).